Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Členové:

Mgr. Květa Pilná, PaedDr. Pavel Jarčevský, Mgr. Martina Kohoutová

Výuka:

Hudební výuka se vyučuje v učebnách s náležitým vybavením k reprodukci hudby a s hudebními nástroji, a to v divadelním sálku ve 4. poschodí a v aule ve 2. poschodí, kde je klavírní křídlo.

Hodinová dotace:

  • prima – kvarta – 1 hodina týdně celá třída,
  • kvinta a sexta osmiletého gymnázia a první a druhý ročník čtyřletého gymnázia – 2 hodiny týdně polovina třídy.

Učebnice: zpěvník Já, písnička 1. – 5. díl, nakladatelství Music Cheb

Náplň předmětu Hv:

Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Vzdělávací obsah hudebního výchovy proto tvoří tři vzájemně provázané a podmíněné okruhy činností – produkce, recepce a reflexe, které žákovi umožňují hudebně se projevovat jak při individuálních, tak i skupinových aktivitách, poznávat zákonitosti hudební tvorby, seznamovat se s různými funkcemi hudby, hodnotami a normami v umění, porozumět sdělením přenášeným hudebním jazykem, vytvářet hodnotící soudy o znějící hudbě apod., tedy pronikat do podstaty hudby.

V produkci nalézají uplatnění vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti.

Při recepci si žáci prostřednictvím poslechových činností uvědomují a ověřují působení znějící hudby.

Reflexe znamená nejvyšší stupeň poznávací činnosti a obnáší zařazování znějící hudby do uměleckého období, určování stylu, žánru, formy díla a vytváření hodnotících soudů.

Při vokální činnosti si žáci kultivují svůj pěvecký a hlasový projev, učí se pracovat s dechem, seznamují se s pojmy jako intonace a rytmus, učí se orientovat v notovém zápisu vokálních skladeb.

Při instrumentální činnosti se žáci učí zahrát jednoduché instrumentální doprovody, učí se orientovat v notovém zápisu instrumentálních skladeb.

Při pohybových činnostech se žáci učí reagovat na hudbu pomocí pohybu, gest a tance.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout