Gymnázium Vítězslava Nováka

Předmětová komise: ZSV

Předmět Základy společenských věd rozvíjí společenskovědní přehled. Podává základní vhled do psychologie, sociologie, politologie, mezinárodních vztahů, práva a ekonomie, filosofie a etiky. Realitu společenských věd se žáci učí kriticky reflektovat, posuzovat možnosti řešení problémů každodenní praxe a aplikovat získané poznatky na současné dění, eticky a věcně správně argumentovat.

V předmětu nejsou rozvíjeny pouze důležité myšlenkové operace a praktické dovednosti, ale poznání a uvědomění si vlastní identity. Probírané učivo je rozvíjeno v seminářích, doplňováno exkurzemi např. do PS a Senátu ČR, ČNB, besedami se zajímavými hosty. Žákům je zprostředkována možnost účasti v projektu Studentské volby, dále jsou nabízeny různé soutěže ze společenskovědní oblasti. 

Škola se pravidelně zapojuje do Týdnů mediálního vzdělávání. Předmět připravuje žáky na roli zodpovědných občanů v demokratické společnosti a posiluje respekt k základním principům demokracie.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout