Anglický jazyk

Anglický jazyk je na našem gymnáziu vyučován v závislosti na jednotlivých ročnících takto:

Studenti primy, kvinty a 1. ročníků čtyřletého gymnázia (třídy 1.B a 1.C) se učí 4 hodiny týdně.

Studenti sekundy, tercie, kvarty, sexty, septimy a oktávy a rovněž 2., 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia mají časovou dotaci 3 hodiny týdně.

V septimě a oktávě 8letého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku 4-letého studia si mohou studenti zvolit  povinně volitelný předmět Anglická konverzace, který je vyučován 1x týdně 2 vyučovací hodiny.

Zájemci rovněž mohou dobrovolně navštěvovat odpolední vyučovací hodinu s anglickým rodilým mluvčím Peterem Dunnem.

Angličtinu vyučují a předmětovou komisi tvoří (v abecedním pořadí):

Burianová Jana

Kadlec Milan

Kazda Ondřej

Kohoutová Martina

Kolaříková Lucie

Kubátová Alena

Pečtová Ivana

Přerovský Radek

Vendlová Jitka

Při výuce používají všichni vyučující závazně 2 typy učebnic:

Pro 8leté gymnázium je určena učebnice English Files 3rd edition od úrovně Elementary až po Upper-intermediate, popřípadě i Advanced pro velmi pokročilé.

U 4letého gymnázia se jedná o učebnici Maturita Solutions 3rd edition, a to úrovně Pre-intermediate a Intermediate (popř. i Upper-intermediate).

Studium angličtiny je ukončeno maturitní zkouškou. 

Zájemci si mohou poměřit své znalosti v soutěžích. Jedná se především o olympiádu v anglickém jazyce, která probíhá každoročně ve 3 kategoriích: 1. je určena pro primu a sekundu, 2. pro tercii a kvartu a 3. pro ostatní třídy kromě maturitních.

 Zájemci o recitaci se mohou zúčastnit soutěže s názvem Táborská Eurolyra.

 Dáke se žáci zúčastňují mezinárodní online soutěže The Best in English.

 Mají-li studenti zájem, mohou na škole odebírat časopisy Gate a Bridge.

 V případě dostatečného zájmu jsou pro studenty organizovány ve spolupráci s cestovní kanceláří několikadenní zájezdy do Londýna a okolí.