Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O škole

Profil školy

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách, široký všeobecný přehled a rozvoj osobnosti.
Studium je organizováno jako denní. Čtyřleté gymnázium je určeno pro absolventy devátých tříd základních škol. Osmileté studium je určeno pro žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Zájemci o studium konají přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Obě formy studia jsou ukončeny maturitní zkouškou a poskytují úplné středoškolské vzdělání.

 

Hlavní směry studia

  • Humanitní vzdělání – jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština. Latina jako volitelný nebo nepovinný předmět. Ostatní společenskovědní obory, dějepis, zeměpis, zsv a jim odpovídající semináře
  • Přírodovědné vzdělání – matematika, fyzika, chemie, biologie, deskriptivní geometrie s následným rozšiřováním získaných znalostí v praktických cvičeních (v laboratořích) a v seminářích
  • Informatika, výpočetní technika 
  • Estetika, kultura - estetická výchova se vyučuje ve složkách hudební a výtvarné, rozšířené o dějiny umění
  • Tělesná výchova - je doplněna letními sportovními a zimními lyžařskými výcvikovými kurzy; žáci nižšího gymnázia absolvují plavecký a bruslařský výcvik

 
Vyučování některých předmětů je doplňováno praktickou činností a exkurzemi v ČR i v zahraničí. Žáci i učitelé mohou využívat výborně vybavené knihovny, které jsou pravidelně doplňovány novými knižními tituly. Škola má rozvinuté partnerské vztahy se školami v německém Neckargemündu, rakouském Kremsu a Zwettlu a slovenských Zlatých Moravcích. Na těchto školách organizujeme výměnné pobyty našich žáků. Dále uskutečňujeme poznávací pobyty např. ve Velké Británii. Každým rokem odjíždějí díky spolupráci Rotary International Clubu žáci do Chile, Kolumbie apod. a na oplátku u nás vzděláváme žáky např. z USA. Podílíme se na realizaci projektů Comenius, Erasmus, Silva Nortica aj.


V zájmové činnosti nabízíme možnosti konverzace s rodilými mluvčími. Ve škole je velmi aktivní Žákovská samospráva, která výborně spolupracuje při organizaci kulturních akcí, jakými jsou např. Majáles apod. Významně se podílíme na kulturním životě města organizováním přednášek, koncertů, výstav výtvarných prací našich žáků aj.
 
 
Na škole funguje vynikající pěvecký sbor Zanoty, který skvěle školu reprezentuje nejen na místních akcích, ale i na celorepublikových vystoupeních a soutěžích.  Škola má vlastní tělocvičnu. Součástí školy je vlastní školní jídelna.
V roce 2008 byl zahájen projekt Půdní vestavba GVN, financovaný z fondů EU – ROP NUTS II Jihozápad a Jihočeského kraje. Tento projekt byl v r. 2010 ukončen.

Škola je z velké části bezbariérová.