Ruský jazyk

Personální zastoupení 2019/ 2020:

 • Jana Burianová, Libuše Petrů

Kritéria hodnocení: 

 • Ústní projev (ústní zkoušení: slovní zásoba, dialogy, čtení textu s porozuměním aj.), písemný projev (gramatické jevy, slohové práce, diktáty aj.); poslech; referáty, prezentace a další projekty, účast na soutěžích, minimálně 3 známky za pololetí, splněná docházka.
 • Klasifikace probíhá formou klasifikačním stupňů v rozmezí 1(výborně) - 5 (nedostatečně), známky jsou průběžně zadávány do systému Edupage,  systém Edupage rovněž umožňuje zadávání pochval a upozornění.

Aktivity:

 • moderní učebnice ruského jazyky a využití moderní didaktické techniky ve výuce i dalších výukových materiálů
 • využití elektronické verze časopisu „Классный журнал“ v ruštině (nakladatelství Klett)
 • účast v Konverzační soutěži v ruském jazyce (od krajského kola výše, březen 2020)
 • účast v soutěži Ars Poetica v uměleckém přednesu v ruském jazyce (od krajského kola                                    výše, duben 2020)
 • účast v nové on-line Mezinárodní olympiádě v ruském jazyce vyhlášené Petrohradskou státní univerzitou (2019-2020)
 • účast rodilých mluvčích ve výuce
 • exkurze (př. Podkarpatská Rus, Pobaltí a Petrohrad)
 • účast v Mezinárodní letní škole ruského jazyka v Březnici
 • účast na mezinárodním festivalu v RF (2019)
 • spolupráce s RSVK v Praze a Českou asociací rusistů
 • účast na akcích a seminářích v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • možnost složit certifikované zkoušky z ruštiny jako cizího jazyka
 • ve školním roce 2019/2020 byl na základě zájmu studentů otevřen Kroužek ruského jazyka