Gymnázium Vítězslava Nováka

Zápis z členské schůze Spolku pro rozvoj GVN konané dne 30.9. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny

Schůzi vedl Ing. Vladimír Nosek, předseda Spolku

Program:

1. Přivítání, seznámení s programem schůze

2. Zpráva o činnosti Spolku za uplynulé období
3. Zpráva kontrolní komise
4. Volba volební a návrhové komise
5. Volba rady a kontrolní komise na další období
6. Návrh rozpočtu a návrh způsobu financování Spolku
7. Diskuze
8. Usnesení a závěr

Plnění:

Po přivítání a úvodním slovu paní ředitelky Mgr. Vetýškové k situaci v gymnáziu především v souvislosti s opatřeními proti nákaze COVID-19 přečetl Ing. Nosek zprávu o činnosti za uplynulé období. Tato zpráva bude zpřístupněna společně s rozpočtem na stránkách školy. Poté byla přednesena zpráva kontrolní komise, zprávu přednesla MUDr. Veselá. Podněty vyplývající ze zprávy budou projednány radou v nejbližší době.

Dalším bodem byla volba komisí. Do návrhové komise byli zvoleni: Ing. Nosek, Mgr. Mazanec, Ing. Komínek. Do volební komise byli zvoleni: PhDr. Hrdlička, Mgr. Vetýšková, Mgr. Nová

V souladu se stanovami Spolku byla provedena volba rady a kontrolní komise. Volba byla provedena veřejně a byli zvoleni: Ing. Vladimír Nosek – předseda rady, Ing. Libor Votava Ph.D.- místopředseda rady a Ing. Bohumil Komínek – člen rady. Do kontrolní komise byli zvoleni: Ing. Iva Kudrnová, MUDr. Denisa Veselá a Rostislav Daněk.

Dalším bodem byl návrh rozpočtu Spolku a návrh způsobu financování v dalším období. Do návrhu rozpočtu, který byl v příjmové i výdajové části snížen o deset tisíc, zůstává vyrovnaný. Nově byla přidána položka podpora distančního studia a podpora školní samosprávě. Způsob financování a výše příspěvků zůstává stejný jako v minulém období. Rozpočet Spolku byl schválen a bude zveřejněn na stránkách školy.

V diskuzi byly projednány některé podněty týkající se možnosti spolupráce Spolku s vedením školy při distanční výuce a či pořízení pomůcek při volnočasových aktivitách studentů. Dále byly probírány možnosti zviditelnění činnosti Spolku zejména na stránkách školy nebo na Edupage školy. Na stránkách školy budou po projednání s vedením školy průběžně zveřejňovány aktivity Spolku.

Na závěr bylo předneseno a schváleno usnesení a schůze byla ukončena.

Zápis provedl: Ing. Vladimír Nosek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout