Gymnázium Vítězslava Nováka

Zápis členské schůze Spolku pro rozvoj GVN a usnesení ze dne 20.11. 2019

Přítomni: členové Spolku dle prezenční listiny + zástupce školské rady

Schůzi zahájil a vedl Ing. Vladimír Nosek, předseda Spolku

Program:

1. Úvod, přivítání a základní informace
2. činnosti Spolku od minulé členské schůze, stav členské základny a finanční situace
3. Zpráva kontrolní komise Spolku
4. Návrh rozpočtu Spolku pro šk.rok 2019/20 a návrh způsobu financování
5. Diskuze
6. Usnesení a závěr

Plnění:

ad 1/ Po přivítání předseda Spolku zopakoval základní cíle a poslání Spolku pro rozvoj GVN.

ad 2/ Plnění jednotlivých bodů usnesení z minulé členské schůze bylo průběžně plněno.

  • Byl zřízen transparentní účet u WSKP.
  • Termín členské schůze byl posunut s ohledem konání třídních schůzek.
  • Rada Spolku se scházela podle potřeby, celkem 3x, průběžná komunikace pak probíhala elektronicky.
  • Počet členů- přispěvovatelů / zák.zástupců/ byl 173 počet studentů 181/, t.j. 38% z celkového počtu studentů GVN, příjmy k 31.12. činily 106 071,54 Kč, z toho sponzorské dary 37 400 Kč.
  • Po novém roce pak došlo ještě k navýšení příjmů o několik členských příspěvků, především pak o sponzorské dary / ty činily téměř 100 tis.Kč./, takže příjmy k 30.6. činily 136 000 Kč a stav účtu k 17.11.2019 byl 176 563,47 Kč.
  • Výběr příspěvků pro stávající školní rok zatím zaostává za očekáváním, zatím 121 členů / zák.zástupců /, t.j. 27% , sponzorské dary jsou zatím 4800 Kč.
  • Vyšší zastoupení mají zák.zástupci víceletého studia / více než 30% /, naopak zájem maturitních ročníků je minimální.
  • Do 31.12. zůstávají členové, kteří zaplatili příspěvek v minulém školním roce, od 1.1. 2020 pak pouze členové s letošní úhradou./ viz stanovy /.

Plnění rozpočtu bylo následující. Plánovaný příjem byl překročen /plán 70 000 /skuteč. 136 000 / Kč.

Výdaje pak byly následující, režijní náklady 908 Kč,vedení účetnictví 2000 Kč, sportovní akce včetně odměn nejlepším 15840 Kč, podpora mimoškolního vzdělávání 6000 Kč, celkem 24.748 Kč.

Na doporučení vedení školy byli na konci šk.roku odměněni nejlepší studenti formou dárkových poukázek / Knihkupectví a Sportissimo /ve výši á 400 Kč , dva kolektivy obdržely dort. Vše bylo zahrnuto do výdajů rozpočtu.

Předseda Spolku se na konci školního roku účastnil setkání s rodiči prvních ročníků, kde účastníky seznámil s posláním Spolku. Na počátku nového šk.roku pak prostřednictvím třídních učitelů obdrželi všichni rodiče Informativní dopis o poslání Spolku s uvedením potřebných údajů, totéž pak bylo zveřejněno na webu GVN a eduPage. Spolupráci s bývalým ředitelem lze hodnotit pozitivně a to zejména při jednáních o sponzoringu.Změny ve vedení školy v průběhu prázdnin nijak nenarušily jeho funkci a nové vedení se Spolkem velmi dobře spolupracuje.

ad 3/

Byla přednesena zpráva kontrolní komise ve složení I.Kudrnová a MUDr. D.Veselá . Členská schůze ji bere na vědomí. Zpráva uvádí činnost spolku bez vážnějších pochybení, ukládá radě pouze doplnění drobných nesrovnalostí spíše administrativního charakteru.

ad 4 / Rozpočet Spolku na školní rok 2019/2020 je navržen jako vyrovnaný. Předpokládáné příjmy 80 000Kč, předpokládané výdaje – režijní náklady 1500 Kč, vedení účetnictví 4000 Kč, podpora mimoškolního vzdělávání a osvěty 30500 Kč, sportovní akce 20000 Kč, kulturní akce 2000 Kč, soutěže a granty 2000 Kč, sociální fond 5000 Kč, fond rezervní 15000 Kč, celkem 80 000 Kč.

Rada Spolku doporučuje ponechat současný způsob úhrad, t.j. akce pro vyšší počet studentů hradit podle možnosti bez ohledu na členství, akce menší a individuální pak pouze studentům, jejichž zástupce je členem Spolku. Odměny nejlepším studentům na konci roku ponechat bez rozdílu členství.

Dále rada doporučuje, aby všechny akce předložené k úhradám, byly evidovány a doporučeny vedením školy, případně byly s vedením konzultovány. Rada doporučuje ponechat stávající výši příspěvků i způsob jejich úhrady.

Veškeré finanční transakce včetně účetní uzávěrky jsou evidovány v účetnictví, které provádí účetní firma paní Iva Fučíková a po dohodě je možné kdykoliv do něho nahlédnout.

ad 5/ V diskuzi byly projednány otázky úhrad akcí a způsob rozlišování podle členství, otázka sociálního fondu apod.
ad / Usnesení členské schůze k navrženému rozpočtu, výši příspěvků a způsobu úhrad akcí :

1 .Členská schůze v souladu se stanovami Spolku jednomyslně schválila rozpočet v tomto znění:

Předpokládané příjmy Spolku: 80.000 Kč

Výdaje Spolku: 80.000Kč ( režijní náklady 1.500 Kč – vedení účetnictví 4.000 Kč – podpora mimoškolního vzdělávání a osvěta 30.500 Kč – sportovní akce 20.000 Kč – kulturní akce 2.000 Kč – soutěže a granty 2.000 Kč – sociální fond 5.000 Kč – rezervní fond 15.000 Kč ), rozpočet je vyrovnaný.

2. Členská schůze schválila ponechat stávající výši členských příspěvků 300 Kč / 150 Kč další dítě a způsob jejich úhrady bezhotovostně na účet Spolku . Dále schválila ponechat dosavadní způsob úhrad jednotlivých akcí ve vztahu k členství ve Spolku.

3. Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise a ukládá radě prověřit připomínky v ní
obsažené.

4. Členská schůze ukládá radě Spolku aktivně spolupracovat s vedením čkoly v otázkách finanční spoluúčasti na akcích pořádaných v rámci mimoškolního vzdělávání a dalších akcích sportovního zaměření, osvětových přednáškách a kurzech apod.

5. Členská schůze ukládá svolat příští členskou schůzi nejpozději do 30.11. 2020

zapsal : Ing. Vladimír Nosek, předseda Spolku

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout