Gymnázium Vítězslava Nováka

Zápis členské schůze Spolku pro rozvoj GVN a usnesení ze dne 11. 12. 2018

Přítomni: členové Spolku dle prezenční listiny + hosté zástupci školské rady a vedení školy

Schůzi zahájil a vedl Ing. Vladimír Nosek, předseda Spolku

Program:

1. Seznámení s činností rady Spolku od jejího založení, zejména se stavem členské
základny a finanční situace Spolku
2. Seznámení s návrhem rozpočtu na tento školní rok
3. Diskuze
4. Projednání a schválení rozpočtu
5. Stanovení přibližného termínu příští členské schůze

Plnění:

ad 1.

Předseda Spolku přítomné seznámil se situací ohledně výběru členských příspěvků Spolku, včetně komplikací s jejich výběrem. Především díky intervenci pana ředitele Hembery nakonec došlo k předpokládané výši finančních prostředků Spolku. Tyto se skládají z vlastních členských příspěvků a ze sponzorských darů, které činí 36.300 Kč.

Stav účtu ke dni 11.12. 2018 činí 93.612 Kč. K datu členské schůze Spolek má 152 členů za 181 studentů (cca 40 %), kde převahu tvoří zástupci nižších ročníků, u vyšších, zejména maturitních tříd, je zájem mizivý.

ad 2.

Předseda přítomné seznámil s návrhem rozpočtu Spolku s přihlédnutím na stav získaných finančních prostředků, návrh rozpočtu sestavila rada Spolku. Dále přítomní byli seznámeni se seznamem předpokládaných akcí v tomto školním roce. Tento bude vodítkem pro rozdělení finančních prostředků v souladu s předloženým rozpočtem.

Osoby zodpovědné za jednotlivé akce z řad pedagogů budou vyzvány k včasnému sdělení svých finančních požadavků vůči Spolku, úhrada celková i částečná bude pak provedena zpětně po doložení nezbytných dokladů (vyjma např. zálohových faktur).

Úhrada bude proplácena pouze studentům členů Spolku.

Dále byla projednána výše členských příspěvků a doba jejich výběru.

Úhrady za uskutečněné akce nelze provádět zpětně těm členům, kteří se jimi stali až po jejich proběhnutí. Možnost úhrady se týká pouze členů, kteří v době konání již byli členy Spolku.

ad 3.

V diskuzi byla upravena položka v rozpočtu za vedení účetnictví, a to snížením z původních 8.500 Kč na 4.000 Kč. Naopak položka rezervní fond byla o částku 4.500 Kč posílena. Byla diskutována možnost náhrady stávající účetní za úplatu za osobu, která by byla členem Spolku a která by tuto činnost vykonávala pouze za smluvní odměnu, či zcela zdarma. Zatím byla ponechána varianta se stávající účetní.

ad 4.

Usnesení k rozpočtu Spolku a k velikosti členského příspěvku

Členská schůze v souladu s platnými stanovami Spolku jednomyslně schválila rozpočet v tomto znění:

 • Předpokládané příjmy Spolku: 70.000 Kč
 • Výdaje Spolku: režijní náklady 1.500 Kč
  • vedení účetnictví Spolku 4.000 Kč
  • podpora mimoškolního vzdělávání a rozvoje studentů 25.000 Kč
  • sportovní akce 10.000 Kč
  • kulturní akce 5.000 Kč
  • soutěže a granty 5.000 Kč
  • sociální fond 5.000 Kč
  • rezervní fond 14.500 Kč

Rozpočet Spolku byl stanoven jako vyrovnaný.

Dále členská schůze schválila výši členských příspěvků na tento školní rok na 300 Kč na první dítě a 150 Kč na další, které navštěvuje školu. Doba výběru příspěvků byla stanovena na celý školní rok bez omezení.

Příspěvek se platí vždy v plné výši bez ohledu na datum úhrady.

Členská schůze ukládá radě Spolku dále podrobně rozpracovat rozpočet Spolku na jednotlivé akce s přihlédnutím k jejich významu. Dále ukládá pasivně zpřístupnit vedení účtu u WSPK.

ad 5.

Členská schůze ukládá radě svolat členskou schůzi nejpozději do konce září 2019.

Zapsal: Ing. Vladimír Nosek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout