Gymnázium Vítězslava Nováka

Zápis z členské schůze Spolku pro rozvoj GVN dne 22.11. 2023 v 17:00

Přítomni: členové spolku dle prezenční listiny

Schůzi svolala Rada spolku, zahájila ji a vedla Mgr. Kateřina Pobudová – předsedkyně spolku

1)    Ustavení schůze
Předsedkyně spolku konstatuje, že členská schůze je usnášeníschopná.
Členská schůze zvolila zapisovatelem Tomáše Drnka.

2)    Členská schůze schválila navržený program.

3)    Schválení výroční zprávy
Členská schůze byla seznámena s výroční zprávou spolku. Výroční zpráva je umístěna na webu školy.
Členská schůze schválila výroční zprávu spolku.

4)    Zpráva kontrolní komise
Zprávu kontrolní komise přednesl Ing. Vladimír Nosek.
Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise.

5)    Předsedkyně spolku seznámila členskou schůzi s návrhem rozpočtu na rok 2024.
Členská schůze schválila rozpočet na rok 2024.

6)    Členské příspěvky
Členská schůze schválila členské příspěvky ve výši 300 Kč za dítě a 150 Kč za dalšího sourozence na škole a způsob úhrady na transparentní účet spolku.

7)    Diskuze a různé

  • Členská schůze diskutovala nad různými komunikačními kanály směrem k rodičům a k většímu zapojení rodičů do činnosti spolku.
  • Rada spolku představila projekt spolku pro studenty „Podejte si grant“, který má za cíl zapojit jednotlivé třídy do možnosti získat finance od spolku na vlastní nápady ve prospěch školy a tříd. Projekt je v příloze.
  • Spolek nabídl učitelům školy možnost získat odborníka do výuky. Náklady uhradí spolek.
  • Spolek plánuje společnou akci s organizací Otevřená OKNA. Proběhne přednáška v rámci školy o organizaci a bude se promítat studentský film o této organizaci.
  • Spolek navázal spolupráci se školní mediátorkou Mgr. Petrou Křížovou.
  • Spolek podpoří školní pěvecký sbor Zanoty.
  • Paní ředitelka seznámila členskou schůzi s důvody plánované stávky pedagogů vyhlášené na  den 27.11.2023.


Dne 22.11.2023
zapsal: Ing. Tomáš Drnek
 

Příloha k zápisu ke stažení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout