Gymnázium Vítězslava Nováka

Koncepce rozvoje Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Tato koncepce vychází z pečlivé analýzy školy, z osobních zkušeností a poznatků z dřívějších profesních působení, zároveň z osobních dojmů ze stáží na zahraničních středních školách.

Oblasti, pro které koncepci navrhuji:

1. Personální a administrativní portfolium školy

 • Pedagogové ( respekt k sobě navzájem, včetně ostatních nepedagogických pracovníků; pojmenovávat problémy a mluvit o nich – řešení dílčích problémů v rámci předmětových komisí, v součinnosti s kolegy – poté společně s vedením školy;
 • plánování a plnění stanovených cílů
 • školení a vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky, maturitní hodnotitelé, zadavatelé apod. (DVPP, Šablony II)
 • komunikace s žáky, rodiči
 • GDPR (směrnice, nutnost vytvořit fungující systém, aplikovat do běžného režimu školy, proškolit zaměstnance, dotazníky a závěry z nich vyplývající)
 • revize všech důležitých směrnic
 • hospitační činnost, nutnost zpětných vazeb (rodiče – vedení školy, pedagogové – mezi sebou apod.)

2. Provozní a rekonstrukční záměry

 • nutná oprava elektroinstalace, rozvody vody a topení
 • rekonstrukce dalších tříd (zvláště modernizace kmenových učeben, chemie, fyziky aj.)
 • vytvoření prostoru auly v prostorách školy (imatrikulace prvních ročníků, přednášky, besedy, literárníčtení apod.)
 • vytvořit zázemí pro vedení školy i zázemí pro učitelský sbor, a tím podpořit příznivé klima
 • vytvořit účinný informační a orientační systém
 • kultivace venkovní zahrady; vystavení starých tabel, pomůcek, opravy starého inventáře – nábytek, učební pomůcky, sbírky
 • • snaha o estetické prostředí nejen uvnitř školy, ale i v jejím okolí – více zapojit učitele, žáky i rodiče

3. Modernizace výuky a běžného provozu gymnázia

 • mentoring začínajících kolegů, podpořit jejich inovativní myšlení, inspirace novými metodami výuky
 • tandemová výuka
 • podpora inkluze – žáků ohrožených školním neúspěchem (spolupráce se školským poradenským pracovištěm i pedagogicko-psychologickou poradnou), podpora talentovaných žáků (prostřednictvím soutěží, studia v zahraničí, DofE), bezbariérové prostředí; využití potenciálu školní psycholožky, čerpání ze Šablon II (doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, komunikace v cizím jazyceapod.)
 • IT zabezpečení
 • prezentace školy směrem k veřejnosti (webové stránky, Edupage, informační systém ve škole –
 • snaha o možnosti stáží učitelů na jiných školách
 • více dobrovolnické činnosti (směrem k místním organizacím a institucím)

4. Další činnosti a aktivity

 • vytvoření fungujícího systému dokumentů (aktualizovat, doplnit a upravit ŠVP, tematické plány pro aktuální školní roky, maturitní okruhy apod.)
 • podpora a efektivní zviditelňování partnerských projektů (Neckargemünd, Krems, Zwettl aj.)
 • spolupráce se vzdělávacími partnery (např. VŠE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci)
 • spolupráce se Studentskou samosprávou při GVN, Spolkem pro rozvoj GVN, Školskou radou při GVN; využít potenciálu rodičů, bývalých absolventů školy; vytvořit princip tzv. otevřené školy
 • alternativní zdroje financování školy (sponsoring, projekty; doplňková činnost - pronájmy apod.)
 • pokračovat v započatých projektech: Šablony pro SŠ (v současnosti školní psycholožka), volnočasové aktivity, další vzdělávání)
 • vytvořit funkční systém BOZP (pravidelná školení, každoroční cvičná evakuace, důsledné dodržování hygienických nařízení pro školní provoz, provozní řády učeben); zabezpečení budovy školy alarmem; vytvořit sjednocený klíčový systém – nezbytné pro zajištění bezpečnosti a komfortu (doposud nemají učitelé ani žáci nic v bezpečí)

V Jindřichově Hradci dne 21. srpna 2020 vypracovala Mgr. Lenka Vetýšková

dokument KONCEPCE ŠKOLY ke stažení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout