Gymnázium Vítězslava Nováka

Výchovný poradce na GVN

Výchovný poradce svou činnost směřuje do oblasti výchovných, studijních a vzdělávacích problémů.

Kariérové poradenství
Péče o žáky se specifickými poruchami učení
Řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
Spolupráce s metodikem prevence a školní psycholožkou
Zprostředkování nových metod pedag. diagnostiky intervence pedagogických pracovníkům

Práce výchovného poradce zahrnuje:

Práci se studenty
Spolupráci s učiteli
Činnost zaměřenou na rodiče a veřejnost
Spolupráci výchovného poradce s metodikem prevence

1. Práce se studenty

a) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při volbě VŠ či VOŠ

individuální šetření k volbě VŠ, VOŠ a individuální poradenství v této oblasti
zprostředkování informaci a materiálů o VŠ, VOŠ (nástěnka mezi 1. a 2.patrem, konzultace, besedy, zapůjčení aktuálních materiálů, možnost objednat Učitelské noviny s přehledem VŠ)
informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro studenty 4. ročníku s bývalými studenty
organizace besed a prezentací jednotlivých VŠ (dle nabídky jednotlivých VŠ)
zpracování přehledů o úspěšnosti absolventů v přijímacím řízení na VŠ, VOŠ
spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahující kompetence školy – ve spolupráci s PPP JH
spolupráce s Úřadem práce J. Hradec

b) Péče o žáky s SPU - podchycení a pomoc žákům se SPU

c)Pomoc studentům primy a prvního ročníku adaptovat se na nové prostředí gymnázia, na nové spolužáky a učitele

d) Individuální poradenská pomoc studentům v obtížných životních situacích

e) Příprava přednášek a besed různých oborů podle zájmu a potřeb studentů i učitelů

d)Průběžná péče o studenty se zhoršujícím se prospěchem

2. Spolupráce s učiteli

Schůzky s třídními učiteli – možnost organizace třídní sborovny
zjišťování problémů v třídních kolektivech
zjišťování důvodů zhoršujícího se prospěchu studentů
Evidence žáků s SPU, vedení dokumentace, komunikace s PPP
Pomoc při zpracování zpráv PPP
Pomoc při zpracování IVP a jeho realizaci
Zprostředkování nových metod diagnostiky a intervence ve spolupráci MP a ŠP

3. Spolupráce s rodiči a veřejností

Individuální schůzky s rodiči u problémových studentů
Výchovné komise
Propagace školy – burza škol, den otevřených dveří, ZŠ

4.Spolupráce s metodikem prevence 

Vypracování preventivního programu a plánu poradenství
Organizace třídních sboroven
Strategie předcházení šikaně a kyberšikaně
Společné řešení problémů či krizových situací ( společná schůzka min. 1x měsíčně)
Příprava adaptačního kurzu pro primu a první ročníky

Kontakt: Mgr. Hana Šebková, sebkova@gvn.cz

 

ŠPP

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout