Německý jazyk

Personální zastoupení 2020/2021:

-Libuše Flídrová, Jana Kittová, Petra Křížová, Lenka Ratajová

Německý jazyk je vyučován na našem gymnáziu jako druhý cizí jazyk. Na víceletém gymnáziu se začínají studenti učit v sekundě a na čtyřletém gymnáziu mají německý jazyk po celé čtyři roky. Časová dotace je v obou případech tři hodiny týdně.

Máme k dispozici moderní jazykové učebny s dataprojektory a interaktivní tabulí. Studenti si mohou vypůjčit v knihovně REPEC německé knihy v originále.

Ve třetím a čtvrtém ročníku (v septimě a oktávě) si lze přidat další dvě hodiny němčiny v předmětu konverzace v německém jazyce. Kromě toho mohou žáci konverzovat i s rodilým mluvčím.

Výuka probíhá v sekundě až kvartě podle učebnic Beste Freunde I – III., v kvintě až oktávě a v prvním až čtvrtém ročníku podle moderní učebnice Berliner Platz neu im Alltag I - III.

Na konverzaci v německém jazyce používáme učebnici K maturitě bez obav od nakladatelství Klett.

Vybrané učebnice vedou studenty k aktivní komunikaci v německém jazyce, používáme nahrávky rodilých mluvčích, internet, video, testy s nahrávkami.  Naši žáci tak získají znalosti jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce, mohou skládat státní maturitní zkoušku. Státní maturitu tvoří tři části – písemná práce, didaktický test a ústní zkouška. Studenti si mohou zvolit školní maturitu, která má pouze ústní část.

Spolupracujeme s Goethe Institutem v Praze a Goethe Centrem v Českých Budějovicích.

Naši žáci se pravidelně účastní různých soutěží. Letos např. získali dvě první místa v okresní Olympiádě v německém jazyce s postupem do krajského kola. Dále se účastní recitační soutěže, online soutěže Best in Deutsch. V loňském roce jsme měli studenta na ročním studijním pobytu na gymnáziu v Mannheimu.        

Připravujeme studenty na běžné komunikační situace, které mohou v našem regionu uplatnit v různých oblastech každodenního života, při dalším studiu na vysoké škole či na trhu práce.

 Mohou si své znalosti vyzkoušet i během výměnných pobytů na našich partnerských školách.

 Budeme realizovat projekt EU v rámci INTERREG V-A Rakousko – Česká republika s názvem 30 let ve svobodné Evropě.

Oslavili jsme 30 let výročí s německým Gymnáziem Maxe Borna v Neckargemündu.