Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Milí uchazeči o studium na GVN, vážení rodiče.

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení:

čtyřleté studium zde

osmileté studium zde

osmileté studium náhradní termín zde

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru Gymnázia jsou vyvěšeny na informační tabuli u hlavního vchodu a zveřejněny na webových stránkách školy v pátek 29. 4. 

Ředitelka školy stanovila pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznámí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Výsledky z náhradních termínů jednotné přijímací zkoušky

V případě uchazečů, u kterých nebude mít střední škola k dispozici výsledky hodnocení jednotné zkoušky z řádného termínu z důvodu omluvy, ředitel školy nemůže rozhodnout o přijetí, či nepřijetí a musí počkat do okamžiku, kdy mu bude zpřístupněno hodnocení těchto uchazečů. Ředitelka školy tak vytvoří seznam přijatých uchazečů jen z těch uchazečů, u kterých může vyhodnotit všechna kritéria přiímacího řízení a kteří nebudou konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu. 

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem.

Zpětvzetí zápisového lístku

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.

Podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelce školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Formulář ke stažení zde

 

Všech uchazečům přeji hodně štěstí.

Lenka Vetýšková, ředitelka školy

Pro studenty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout