Přijímací řízení - antigenní testy

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o podmínkách konání přijímacích zkoušek je stanoveno:

1. Uchazeči o střední vzdělání se umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že před konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

2. Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, dále dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

3. Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

4. Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá.

5. Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

6. Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem (podporující osoba)

7. Pokud uchazeč testování na covid-19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat.

8. Pokud bude mít uchazeč pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín přijímacích zkoušek.

Mimořádné opatření

Pro studenty