Aktuální informace k maturitním zkouškám

Maturitní didaktické testy (čeština + matematika/cizí jazyk)  24. až 26. května.

Mimořádný termín pro maturanty, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, bude 7. až 9. července.

Podrobný harmonogram zde

Na testy z jazyků bude o 10 minut delší čas a na test z matematiky o 15 minut.
Nadále platí, že maturanti letos nebudou muset psát sloh z češtiny a cizího jazyka.

Období školních maturit proběhne od 1. června do 23. července a ředitelka školy přesné termíny zveřejní na webových stránkách do 31. března 2021.

 Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části

 

K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Společná část

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. 

Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. 

 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto zkoušky konat, konají je pouze formou ústní zkoušky, neúspěšný výsledek u zkoušky se nezapočítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky.
 

Úmysl zkoušky vykonat žáci sdělí ředitelce školy nejpozději do 30. dubna 2021. Pokud se zkoušky nezúčastní (ať již omluveni nebo neomluveni) nebo ji vykonají neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebudou z příslušného předmětu hodnoceni,  neúspěch u zkoušky tedy neovlivní celkové hodnocení maturitní zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka, který si nezvolili ve společné části, budou konat pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb. (žáci posledních ročníků ve školním roce 2019/2020), konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky (tj. nekonají písemné práce). 

OOP Model maturitní zkoušky

Maturitní kalendář

 

Pro studenty