Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

Milí uchazeči, vážení rodiče.

V příloze jsou uveřejněny výsledky přijímacích zkoušek do čtyřletého studijního oboru. Termín zveřejnění výseldků je 16. června 8:00 hodin na webových stránkách školy a ve vývěsní skříňce u vstupu do budovy školy.

Důležité informace: 

Odevzdání zápisového lístku: Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku do 23. června 2020.  Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.
Zákonní zástupci uchazečů mají možnost podle §38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. 
Podání žádosti o nové rozhodnutí: Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který: 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 

Pro studenty