Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce

Ve školním roce 2019/2020 bude jednotná přijímací zkouška vykonávaná následujícím způsobem:

 • Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách a ve vývěsní skříňce u hlavního vchodu v případě čtyřletého oboru 16. června 2020, v případě osmiletého oboru 17. června 2020. Písemně se rozhodnutí o přijetí neodesílají.
 • Odevzdání zápisového lístku: Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání na osmiletém gymnáziu je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
  Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.
 • Zákonní zástupci uchazečů mají možnost podle §38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. 
 • Podání žádosti o nové rozhodnutí: Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
  I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který: 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
  správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
  Aby ředitelka školy mohla žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
  - existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené
  lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  - uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
  Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej
  takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.
  Nemůže-li ředitelka školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Další informace naleznete zde

 

Pro studenty