Ředitelka školy

telefon: 384 361 253

email: http://vetyskova@gvn.cz

Kontakty