Rozhodování o přijetí a zaslání písemného rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení na základě přijímací zkoušky a podkladů získaných od uchazečů v souladu s kritérii přijímacího řízení. Podklady o uchazečích získané v přijímacím řízení vyhodnocuje na základě stanovených kritérií, která byla vyhlášena ředitelem školy v souladu se školským zákonem (viz zejména § 60 odst. 1 a 2 písm. a), § 60d odst. 1 a 2 a § 62 odst. 1 školského zákona) do 31. ledna školního roku, v němž se přijímací řízení koná.

Ředitel školy

V případě 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. 

Ředitel stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznamuje rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům odesílá rozhodnutí o nepřijetí písemně v souladu s ustanovením § 60e, § 165 odst. 2 písm. f a § 183 odst. 2 školského zákona.

Seznam přijatých uchazečů ke střednímu vzdělávání zveřejňuje střední škola podle § 183 odst. 2 školského zákona na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V seznamu se zveřejňuje pod přiděleným registračním číslem výsledek přijímacího řízení u každého uchazeče.

V případě žádosti rodičů nebo uchazečů o vydání dokladu o výsledku přijímacího řízení škola vydá potvrzení o přijetí; před uplatněním zápisového lístku ve škole v něm informuje, že uchazeč nepotvrdil svůj úmysl vzdělávat se v dané škole podle § 60g odst. 6 školského zákona.

Výsledky z náhradních termínů jednotné přijímací zkoušky

V případě uchazečů, u kterých nebude mít střední škola k dispozici výsledky hodnocení jednotné zkoušky z řádných termínů z důvodu řádné omluvy a konání jednotné zkoušky v náhradním termínu, ředitel školy nemůže žádným způsobem rozhodnout, tj. ani o přijetí, ani o nepřijetí, neboť musí počkat do okamžiku, kdy bude znát hodnocení lepšího z testů. Současně však musí počítat s tím, že by tito uchazeči mohli být po vyhodnocení výsledků jednotné zkoušky v náhradním termínu přijati. Ředitelé škol tak vytvoří seznam přijatých uchazečů jen z těch uchazečů, u kterých mají k dispozici všechna hodnocení a kteří nebudou konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín je součástí 1. kola přijímacího řízení a pro řádně omluvené uchazeče je nutné vyčlenit místa pro případné přijetí.

Po konání jednotných zkoušek v náhradním termínu a po ukončení hodnocení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů, který bude reflektovat výsledky hodnocení jednotné zkoušky konané v náhradním termínu.

Uchazeč

Nahlédne do seznamu uchazečů, jímž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro podání zápisového lístku a lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (§ 60g školského zákona).

Očekává rozhodnutí o nepřijetí v případě, že jeho registrační číslo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů a současně nekoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (§ 24 odst. 1 správního řádu).

Přijatý uchazeč si může pro svou potřebu (pro cizineckou policii, banku, dopravní podnik apod.) vyžádat potvrzení o přijetí.

Pro studenty