Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce

Ve školním roce 2019/2020 bude jednotná přijímací zkouška vykonávaná následujícím způsobem:

 • V souladu s ustanovením § 6  speciálního zákona, kterým se upravují podmínky přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
 • Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí.
 • Termín konání přijímací zkoušky pro čtyřletý obor: 8. června 2020
 • Termín konání přijímací zkoušky pro osmiletý obor: 9. června 2020
 • K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy z řádného termínu.
 • Náhradní termín přijímací zkoušky je jednotný pro oba studijní obory: 23. června 2020
 • Odevzdání zápisového lístku: Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání na osmiletém gymnáziu je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
  Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání
  zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.
 • Zákonní zástupci uchazečů mají možnost podle §38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. 
 • Podání žádosti o nové rozhodnutí
  Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
  I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který: 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.
  Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
  správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).
  Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním
  roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
  Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč
  podá žádost na poště poslední den lhůty.
  Aby ředitelka školy mohla žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
  - existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené
  lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  - uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat
  z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
  Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej
  takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole,
  která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.
  Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Další informace naleznete zde

 

Provozní informace

Uzavření školy z důvodu mimořádného opatření

S účinností ode dne 18. 5. 2020 se omezuje provoz škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním a středním vzdělávání ve školách podle zákona 561/2004 Sb.; zákaz se nevztahuje na osobní přítomnost žáků, kteří si podali přihlášku k maturitní zkoušce. Docházka není pro tyto žáky povinná.

Maturita - Didaktické testy

1. 6. DT z matematiky (8:00 hod.), anglického jazyka (13:00 hod.)
2. 6. DT z českého jazyka a literatury (8:00 hod.), německého jazyka (13:00 hod.), španělského jazyka (13:00 hod.)
3. 6. Matematika+ (9:00 hod.)

Přijímací zkoušky

8.6. Jednotná přijímací zkouška do čtyřletého oboru
9.6. Jednotná přijímací zkouška do osmiletého oboru
23.6. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro oba obory

Rozeslání pozvánek

Bližší informace o pozvánkách k jednotné přijímací zkoušce.

 Celý článek

Dezinfekční prostředky

Dezinfekční prostředky

Děkujeme rodičům našeho žáka za poskytnutí dezinfekčních roztoků na ruce. Vážíme si Vaší pomoci a ještě jednou děkujeme!

 Celý článek

Chlapoty - umělecký karanténní počin

Chlapoty - umělecký karanténní počin

Poslechněte si tu krásu...

 Celý článek

Termíny a organizace přijímacích zkoušek

Termíny a organizace přijímacích zkoušek

V článku se dozvíte aktuální termíny a čas konání jednotných přijímacích zkoušek.

 Celý článek

Termíny maturitních zkoušek

Termíny maturitních zkoušek

V textu se dozvíte aktuální termíny maturitních didaktických testů a termíny ústních maturitních zkoušek.

 Celý článek

Ochrana zdraví a provoz školy pro maturanty

Ochrana zdraví a provoz školy pro maturanty

V přiložených dokumentech jsou shrnuty podmínky a pravidla pro konzultace maturantů ve škole. Dále je přiložen formulář čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 Celý článek

Studujte na škole s hlubokou historií, která byla založená v roce 1596

Na naší škole studovali významné osobnosti: skladatelé Vítězslav Novák a Bedřich Smetana, či Adam Michna z Otradovic.

Budoucnos studia na vysoké škole

Studenti našeho gymnázia dosahují velmi dobrých studijních výsledků. Na vysoké školy je přijímáno 80 až 90 % všech absolventů.

Studujte v zahraničí

Naši studenti mají možnost studovat na zahraničních partnerských školách, uskutečňujeme pobyty v Anglii, Itálii, v Americe a jiných zemích.

Široká nabídka volnočasových aktivit

Škola má vlastní tělocvičnu, posilovnu a přírodní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem.

Projekty školy

DofE - The Duke of Edinburgh´s International Award
UNESCO
comenius
Projekt Heimat
erasmus
rop