GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

Rozhovor ředitele v Jindřichohradeckém deníku

Začátek nového školního roku na jindřichohradeckém gymnáziu s sebou přinesl hned několik významných změn. Novým ředitelem školy se stal Ing. David Hembera, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

Můžete se krátce představit? 

Jsem David Hembera, vystudoval jsem interdisciplinární obor informační management, státnice jsem složil z informatiky, matematických a statistických metod, ekonomiky a managementu. Je mi pětačtyřicet, jsem ženatý a mám čtyři děti.

Celý profesní život se zabývám informatikou. Přibližně půl na půl je tento čas rozdělen mezi výuku informatiky či některých jejich disciplín a mezi programování a systémovou analýzu. Tedy zkoumání, jak celky fungují a jak jejich fungování podpořit nebo dokonce zlepšit.

S jakou vizí a s jakými cíli jste nastoupil do funkce ředitele jindřichohradeckého gymnázia?

Generační obměnu na pozici ředitele školy vnímám jako ideální příležitost nastoupit cestu, vedoucí ke změnám, které jsou mým viděním velmi žádoucí. Jsem přesvědčen, že jsem schopen takové změny připravit a realizovat, což je jedním aspektem rozhodnutí přihlásit se do tohoto řízení.

Dalším důvodem je přání, aby pobyt ve škole byl skutečně přípravou na budoucí život. Je třeba mít na paměti, že současní žáci budou v ekonomicky produktivním věku ještě za čtyřicet až padesát let. Při rychlosti probíhajících změn, kdy se stačí ohlédnout dvacet let zpátky, jak dynamicky se posouvají technologie a jak ovlivňují naši společenskou roli, je velmi obtížné stanovit potřebné dovednosti absolventa všeobecně vzdělávacího studia.

Měli bychom vnímat požadavky trhu práce, kde vedle odborných dovedností jsou vyžadovány prezentační a komunikační dovednosti, týmová spolupráce, schopnost řešit konflikty a další měkké dovednosti. A jako jeden z nejdůležitějších předpokladů kariérního úspěchu je vnímána schopnost osobního rozvoje a prakticky permanentního učení se.

Já osobně vidím cestu v rovnoměrném rozvoji všech oblastí studia. Je třeba matematických dovedností pro rozvíjení schopnosti řešit strukturované problémy, jazykových schopností, a to nejen u cizích jazyků, zvládnutí moderních technologických prostředků na vysoké uživatelské úrovni, ale i povědomí o právních, ekonomických a občanských oblastech života.

Zcela vyloučit mechanické memorování, jak se o tom často hovoří, úplně z výuky podle mě nejde. Některé věci se prostě naučit žák musí, ale vždy by měl následovat proces dalšího rozvíjení a vytváření dovedností, aby bylo zřejmé, k čemu a jak naučenou oblast aplikovat.

Na co při své činnosti budete klást největší důraz?

Základními pilíři plánovaného postupu by měla být komunikace se všemi zúčastněnými stranami, maximální transparentnost všech procesů a posun vnímání vzdělávacího cyklu a jeho subjektů od jednostranného vztahu přednášející-posluchač k partnerskému vztahu, s posunem učitele do role průvodce.

Za zásadní předpoklad úspěchu považuji intenzivní spolupráci s rodiči. Základem musí být poskytnutí aktualizovaného souhrnu požadavků na materiální připravenost i rámcovou činnost v každém předmětu. A to včetně přesných kritérií hodnocení a sdílení elektronických studijních materiálů. Následovat bude operativní informování o dění ve škole, které může být hromadné či adresné. Pro realizaci této oblasti se nabízí nasazený informační systém školy nebo lze využít další komunikační kanály.

Jak byste vyhodnotil dosavadní působení na zdejším gymnáziu?

Ve vztahu ke gymnáziu rozhodně nejsem nováčkem. Postupně jsem se ocitl v pozici žáka, technickoadministrativního pracovníka, vyučujícího a rodiče žáků na osmiletém gymnáziu. Nemám možná tak detailní vhled na fungování celé instituce, ale jsem schopen daleko širšího pohledu, což vidím, jako značnou výhodu. Navíc jsem schopen rychlé adaptace. A k tomu mám značný zájem, aby škola poskytovala kvalitní vzdělání a opět se stala vyhledávanou vzdělávací institucí.

Jak jste zahájili nový školní rok?

Můj začátek školního roku nevnímám jako právě hladký. Nepodařilo se najít oboustranně akceptovatelný model spolupráce s předchozím zástupcem ředitele, což vyvrcholilo těsně před začátkem školního roku definitivním ukončením spolupráce. Vznikl tak určitý personální problém při zajištění výuky, ale rychle se jej podařilo vyřešit alespoň provizorně, a i cílové řešení je již v běhu.

Zásadním momentem však je rekonstrukce elektroinstalace, která neprobíhá vůbec podle plánu. Práce byly naplánovány na období letních prázdnin a měly se dotknout suterénu, kde máme žákovské šatny, školní kuchyni s jídelnou a dále prvního patra, kde jsou čtyři velké a čtyři malé učebny. Mimo jiné i posluchárny a laboratoře chemie a biologie.

Ukončení prací bylo smluvně stanoveno na 20. srpna 2018, ale práce stále ještě probíhají. Navíc kvůli skladbě stropní konstrukce, která neumožňuje projektem předepsaný postup pro ukládání kabeláže zhotovitel týden před konečným termínem zastavil práce. Naštěstí se tento akt, přestože to nebylo nijak upřesněno, týkal jen učeben v prvním patře. Suterén byl v poslední den prázdnin dokončen a s drobnými vadami připraven k užívání. Celý víkend pak probíhaly úklidové práce, aby první zářijové pondělí mohli naši žáci do budovy vstoupit.

První patro však bylo pro běžný školní provoz zcela uzavřeno. Momentálně se připravuje technologický postup, jak rozvody realizovat a zdá se, že situace nabírá směr k dokončení prací.

Přesto toto prostorové omezení poznamenalo chod školy. Museli jsme najít a připravit náhradní prostory, kde by výuka mohla probíhat. Měli jsme velmi vstřícnou možnost využít pro výuku kluboven pionýrské skupiny v sousedství naší školy. Nakonec jsme úpravami rozvrhu mohli zůstat v budově školy a využíváme prostory, které máme sami k dispozici. Ale určitě se všichni těšíme na standardní provoz s kompletními prostorovými možnostmi budovy.

  

Gymnázium Vítězslava Nováka nabídne svým žákům v letošním školním roce kromě standardní výuky také spoustu příležitostí využít své zájmy a talent k účasti na mnoha různorodých akcích, soutěžích a projektech. Gymnázium dlouhodobě rozvíjí svoji spolupráci s partnerskými středními školami v Německu, Rakousku i na Slovensku. Výměnné pobyty žáků a pedagogů s Gymnáziem J. Kráľa ze Zlatých Moravců u Nitry probíhají pravidelně již více než šedesát let. Při poslední návštěvě v červnu letošního roku jsme společně vysadili lípu jako „strom přátelství“ a připomněli si tak také 100. výročí založení společného československého státu v roce 1918. V nejbližších dnech navštíví Jindřichův Hradec více než třicetičlenná skupina žáků z partnerského města Neckargemündu. Seznámí se nejen s naší školou, ale navštíví také zajímavá místa v Jindřichově Hradci, Jižních Čechách i v Praze.

S gymnáziem z rakouského Zwettlu plánujeme v letos zajímavý projekt věnovaný dějinám česko-rakouského pohraničí. Výsledkem by měl být společný pohled na tzv. „železnou oponu“ a poznání této kapitoly moderních dějin v historii česko-rakouských vztahů. Tento projekt podpořila Jihočeská Silva Nortica v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Jindřichohradecké gymnázium má v oblasti mezinárodní spolupráce bohaté zkušenosti a v minulosti se několikrát zúčastnilo evropského programu Comenius. V průběhu následujících dvou let budou mít žáci díky získanému grantu z programu Erasmus+ možnost navázat spolupráci se středními školami z Itálie, Turecka, Francie  a Rumunska. Tématem projektu pod názvem „We can not Change The Whole World, but We can at Least make The Change“ je ochrana životního prostředí, komunikačním jazykem je pro všechny země angličtina. Je to ideální příležitost k setkávání s mladými lidmi z různých evropských zemí, poznávání nových kultur, praktického vyzkoušení svých znalostí anglického jazyka a k zamyšlení nad významem a osobním přístupem k problematice ochrany našeho životního prostředí. Hlavní důraz by měl být věnován ochraně vody a vodních zdrojů, což je v současné době mimořádně aktuální.

Každá cesta za hranice je pro mladého člověka vždy velkým přínosem. Škola umožňuje každoročně několika studentům vycestovat a strávit část nebo i celý školní rok v zahraničí. V loňském roce studovali naši žáci například v Norsku a Austrálii, v letošním roce jsou jindřichohradečtí gymnazisté v USA, Rakousku, plánují strávit půl roku v Austrálii atd.  Naopak také naše škola a město Jindřichův Hradec se stává domovem pro stále nové zahraniční studenty. Zajímavé bylo v minulých letech například setkání s thajským studentem, řádnými žáky gymnázia jsou již druhým rokem sourozenci z Ukrajiny, letos navštěvují nově výuku na gymnáziu jeden kanadský student a dívka z Brazílie. Oba mají velký zájem naučit se česky.

Gymnázium V. Nováka je školou, která si velmi váží svých tradic, chce na ně navazovat a rozvíjet se v duchu požadavků moderní doby.

 

« Zpět

Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři